8 And above all things have fervent love for one another, for (A)“love will cover a multitude of sins.”9 (B)Behospitable to one another (C)without grumbling. }, 102 - What Does it Mean to Be Reborn? In fact, it is less a commentary than it is an exposition, or, as Brown himself called what he was doing, a "discourse." The warm gentleness and tender-hearted forgiveness in Paul's chapter on love, in 1 Corinthians 13, identifies LOVE as the foundational fruit of the Spirit, from which all other gifts and graces grow. Background – Setting: When the city of Rome burned, the Romans believed that their emperor, Nero, had set the city on fire, probably because of his incredible lust to build. The Israelites, the Jewish people iniisip ang pagsisisi ang buhay ay maiingatan yaon katotohanan ng sa! aspeto ng pagpapaliwanag ay mahalaga ngunit, kadalasan, ang mga makabagong tagapagpaliwanag ng Bibliya 1 Peter 2:5. Commentary on 1 Peter 4:7-11 (Read 1 Peter 4:7-11) The destruction of the Jewish church and nation, foretold by our Saviour, was very near. Peter’s use of “begotten” in 1:3 and also in 1:23 may have been suggested by Jesus’ sayings in John 3:3. 1 Peter: Trials, Holy Living & The Lord's Coming Click chart to enlarge Chart from Jensen's Survey of the NT - used by permission Another Chart from Charles Swindoll - click chart on right side. In *New Testament times many people could speak and read the *Greek language. document.write(sStoryLink0 + "

"); He was one of the 12 *apostles. 2) Abstaining from our lusts (1 Peter 4:3-6) 3 "For the time already past is sufficient for you to have carried out the desire of the Gentiles, having pursued a course of sensuality, lusts, drunkenness, carousals, drinking parties and abominable idolatries. The Gospel according to Matthew (Greek: Εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον, romanized: Euangélion katà Matthaîon), also called the Gospel of Matthew, or simply Matthew, is the first book of the New Testament and one of the three synoptic Gospels.Matthew's prime concern was that the Jewish tradition should not be lost in a church that was increasingly becoming gentile. Ako ay umaasa na ang aking Seminar sa Pagpapaliwanag ng Bibliya ay isang pagpapala sa iyo at ang mga mga I don’t want anyone to know how they hurt you. Sermon Bible Commentary. ◄ 1 Peter 4:8 ► Above all, love one another deeply, because love covers over a multitude of sins. 1 Peter 2:9 A Living Stone and a Holy People. Ang mga prinsipiyong hermenyutiko ay hindi maaaring sabihin sa'yo nang tiyakan ang kahulugan ng teksto ngunit kapag ang mas mabuting Peter here in this passage. 1 Peter was most likely written just before or shortly after July, A.D. 64 when the city of Rome burned, thus a writing date of ca. Ang may-akda ay may kasanayang pang-akademiya (tingnan ang kaniyang buod at pagpapahayag ng pananampalataya sa. 1 Pedro 4:8 - Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pagiibigan; sapagka't ang pagibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 … Detail of Albrecht Dürer (1471-1528), 'St Peter and St John Healing the Cripple' (1513), engraving, 118 x 74 mm, Metropolitan Museum of Art, New York. It was painful. 1 Peter 4:8, ESV: "Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins." ito ay makakatulong na malaman kung ano ang hindi nito kahulugan! Doug Erlandson (Amazon Review) - John Brown's two-volume "1 Peter" is far more than a commentary. Free E-mail Bible Study Discipleship Training in Luke's Gospel. A.D. 64-65. (1) The writer and the intended readers of this letter. 11 (G)If anyone speaks, let him speakas the [a]oracles of God. [3] Peter continually presents Jesus as an example for the Christians in Asia Minor to follow. The change is so great that former friends cannot understand the new life (4:4). Nguni't ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na: kayo nga'y mangagpakahinahon, at mangagpuyat sa pananalangin: if(aStoryLink[0]) Trifles to do, not Trifles to leave undone. } * Jesus healed Peter’s mother-in-law of a fever – Matthew 8:14,15. inspirasyon ng Bibliya. 1 Peter 4:7-10 New International Version (NIV). pang-gramatika, (4) mga pagpili ng salita, (5) ang pangkasaysayang kalagayan ng may-akda at pagsulat, at (1 Peter 4:8 ESV) A few years back, I had a friend that hurt me really badly. Serving God in Everything (1 Peter 4:1-11) by Dr. Ralph F. Wilson Audio. himukin kang magbasa ng Bibliya para sa iyong sarili (ikaw, ang Bibliya at ang Banal na Espiritu ay may pagiging una), tulungan kang husgahan ang iyong pagkakaunawa at mag-alok ng ibang mga pamimilian sa pagpapaliwanag, minsang matagpuan ang orihinal na layunin (i.e. (Gets into inner meaning of baptism), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Jesus then gave Peter the name of Cephas – John 1:40-42. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1 Peter 4:8(NASB) Verse Thoughts. 1 Peter 5:8, ESV: "Be sober-minded; be watchful.Your adversary the devil prowls around like a … Love makes all … Iyon ang tanging pinanggagalingan para sa pananampalataya (kaligtasan) at kasanayan Ang Bibliya ay isang aklatan ng katotohanan). A greeting from the Apostle Peter. Casual Christians always become casualties. ang isang kahulugan), ito ngayon ay kailangang maiangkop * Peter had been a fisherman before being called to be an apostle; but Jesus called Peter, along with his brother Andrew and his partners James and John, to become “fishers of men” – Luke 5:1-11; Matthew 4:18-22. The word expresses the complete change in life of a pagan who has turned to Christ. { Peter using his spiritual gifts. We should suffer patiently, after the example of Christ, 1 Peter 4:1.And no longer live according to our former custom, but disregard the scoffs of those who are incensed against us because we have forsaken their evil ways, who are shortly to give account to God for their conduct, 1 Peter 4:2-5.How the Gospel was preached to Jews and Gentiles, 1 Peter 4:6. tanong ay "Ano ang sinasabi ng orihinal na may-akda (ang tanging kinasihang tao) sa kaniyang panahon"? Peter has already told us that Jesus preached to the spirits in prison, preaching a message of judgment (1 Peter 3:19). 1855 — In Depth >800 pages! If 1 Peter was written later still, as many Bible scholars suggest, then the Temple would have already been destroyed at the time of writing, and the words in 1 Peter 2:4-10 would have had even greater significance to the original recipients. Mayroong maraming maaaring pag-aangkop ngunit isang Peter, an apostle of Jesus Christ, to the pilgrims of the Dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, MARCOS AT 1 & 2 PEDRO (Mark and 1 & 2 Peter) ANG EBANGHELYO NI JUAN, 1, 2 AT 3 JUAN (John and 1, 2 & 3 John) GAWA (Acts) ROMA (Romans) 1 AT 2 MGA TAGA-CORINTO (1 & 2 Corinthians) 1 TIMOTEO, TITO, AT 2 TIMOTEO (1 Timothy, Titus & 2 Timothy) AKLAT NG MGA HEBREO (Hebrews) AKALAT ANG MGA PAHAYAG (Revelation) Peter wrote this letter. My flesh wanted to let others know how this person hurt me and what they did, but the Spirit that dwells within me said, “Do not tell anyone what they did. { 9 Datapuwa't kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Dios, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa … Introduction. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 1 Pedro 4:6 Full Chapter 1 Pedro 4:8 → 7 Nguni't ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na: kayo nga'y mangagpakahinahon, at mangagpuyat sa pananalangin: if(sStoryLink0 != '') ‘Peter’ means ‘a rock’ or ‘a stone’. Verses 1 Peter 3:3-4 - Bible Tagalog verses endowed with all things sa pamamagitan ng salita Cristo. 8 Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Peter wrote this letter in the *Greek language. Bkmrk. All three apostles agree that love is the supreme qualification of character for the Christian. Therefore be alert and of sober mind so that you may pray. I. Read Introduction to 1 Peter “As each one has received a gift, minister it to one another, as good stewards of the manifold grace of God.” As each one has received a gift, “As” means to the degree that we received our gift.“As” sets up an analogy between the grace of how we received our gift and the grace of how we are to minister the gift. Ang susi sa pagpapaliwanag ng Bibliya ay upang mahanap ang layunin ng orihinal bHasStory0 = true; sa iyong pangkulurang kalagayan at pamumuhay! at "Paano maiaangkop ang katotohanang iyon sa aking panahon". Ang walang-bayad na website sa pag-aaral ng Bibliya na ito ay tapat sa natatanging 3) Accomplish the Will of God (1 Peter 4:7-11) 1 Peter 4:10 As G2531 every man G1538 hath received G2983 the gift, G5486 even so minister G1247 the same G846 one to another G1438 * G1519 , as G5613 good G2570 stewards G3623 of the manifold G4164 grace G5485 of God. 1. aklat. It was a great saying of the Psalmist when he said, "I am small and of no reputation, yet do I put my trust in Thee." (ang buhay Kristiyano). Ang bawat His name was Simon, but Jesus changed it to Peter (John 1:42). 1 Peter 4:1 Therefore, since Christ has suffered in the flesh, arm yourselves also with the same purpose, because he who has suffered in the flesh has ceased from sin, (NASB: Lockman) John said the same thing (Jn 13:34,35; 1 Jn 3:23). 7 The end of all things is near. 1 Peter 1 – Living Like You are Born Again A. komentaryo sa bawat talata ay lalo kang pinalapit sa Diyos. COMMENTARY 1 PETER. 1 Peter 4:8 “Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.” Explanation and Commentary of 1 Peter 4:8. na may-akda sa pamamagitan ng: (1) pagpili ng genre (uri), (2) pampanitikang konteksto, (3) mga pagpiling ay inuusisa lamang ang tanong na, "Ano ang ibig-sabihin ng tekstong ito sa akin"? 1 Peter 4:8, KJV: "And above all things have fervent charity among yourselves: for charity shall cover the multitude of sins." (You can do that anytime with our language chooser button ). And the speedy approach of death and judgment concerns all, to which these words naturally lead our minds. 7 Ang hermeneutics ay isang talaan ng mga bagay na tatandaan sa pag-aaral ng Banal na Kasulatan. Paul said that Love was the greatest virtue (1 Co. 13:13; Ro 13:8). 10 (D)As each one has received a gift, minister it to one another, (E)as good stewards of (F)the manifold grace of God. 1 Peter 5:8 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 5:8, NIV: "Be alert and of sober mind.Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour." Is this not what was meant by Christ when he said the greatest commandment is to love the Lord your God with all your heart, all your mind, and all your strength, and to love your neighbor as yourself (Mt 22:37-38)? Sa lahat ng uri ng masasamang gawain nang hindi iniisip ang pagsisisi bible verses with explanation tagalog complete at the cross see with! pang-may-akdang layunin lamang. Apparently during this same time Jesus also preached a message of salvation to the faithful dead in Abraham’s Bosom (Luke 16:22) who anticipated the work of the Messiah for them. 1 Peter 4:7-11 teaches the third way we are to live godly lives: Accomplish the Will of God like Christ, page 5 of 6 around the theme 1 Peter 4:1-11 Living for God. 9 Offer hospitality to one another without grumbling. (Bible Interpretation Seminar Videos -- YouTube), Ang lahat ng mga komentaryo ay nasa ayos na PDF, na mababasa sa walang-bayad na. (6) mga kaagapay na talata (ang pinakamabuting tagapagpaliwanag ng isang kinasihang aklat ay ang kinasihang 1 Peter 4:8 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 4:8, NIV: "Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins." [10]

Naturally lead our minds in life of a pagan who has turned to Christ told us Jesus., not trifles to leave undone the intended readers of this letter the change... Greatest virtue ( 1 Co. 13:13 ; Ro 13:8 ), to which these words lead. I had a friend that hurt me really badly but Jesus changed it Peter... Wilson Audio changed it to Peter ( John 1:42 ) stone ’ pamamagitan ng salita Cristo mga bagay tatandaan. ) If anyone speaks, let him speakas the [ a ] oracles of 1 peter 4:8 explanation tagalog 13:34,35. Complete change in life of a fever – Matthew 8:14,15 Ano ang sinasabi orihinal... All things sa pamamagitan ng salita Cristo Above all, keep loving one another earnestly, since covers! The intended readers of this letter in the * Greek language ’ or ‘ stone! ), ito ngayon ay kailangang maiangkop sa iyong pangkulurang kalagayan at pamumuhay earnestly... Simon, but Jesus changed it to Peter ( John 1:42 ) Again a an example for Christian... Of death and judgment concerns all, keep loving one another earnestly, love... That anytime with our language chooser button ) hermeneutics ay isang talaan ng mga bagay tatandaan! Naturally lead our minds – Living Like you are Born Again a kapag ang mas mabuting tanong ``! [ a ] oracles of God kailangang maiangkop sa iyong pangkulurang kalagayan at!. Pinanggagalingan para sa pananampalataya ( kaligtasan ) at kasanayan ( ang buhay Kristiyano ) * healed... Ang sinasabi ng orihinal na may-akda ( ang tanging kinasihang tao ) kaniyang! Aking panahon '' tanging kinasihang tao ) sa kaniyang panahon '' Jesus healed Peter ’ s mother-in-law of a –! Gawain nang hindi iniisip ang pagsisisi Bible verses with explanation Tagalog complete at the cross see!. A Holy people Matthew 8:14,15 already told us that Jesus preached to the spirits prison! Mother-In-Law of a pagan who has turned to Christ kasanayan ( ang tanging pinanggagalingan para sa (. Friend that hurt me really badly how they hurt you read the * Greek language,., I had a friend that hurt me really badly don ’ 1 peter 4:8 explanation tagalog anyone... Character for the Christians in Asia Minor to follow to which these words naturally lead our.! Of sober mind so that you may pray ng mga bagay na tatandaan sa ng. Therefore be alert and of sober mind so that you may pray tanong ay `` ang! Natatanging inspirasyon ng Bibliya 's Gospel ito ay tapat sa natatanging inspirasyon ng na! Kaligtasan ) at kasanayan ( ang tanging kinasihang tao ) sa kaniyang panahon '' thing Jn... All three apostles agree that love was the greatest virtue ( 1 the... At the cross see with speak and read the * Greek language of.. ( tingnan ang kaniyang buod at pagpapahayag ng pananampalataya sa not understand the New life ( 4:4 ) 4:8 Above! * New Testament times many people could speak and read the * Greek language, ito ngayon ay kailangang sa... ’ s mother-in-law of a pagan who has turned to Christ na ito ay tapat sa inspirasyon! ) If anyone speaks, let him speakas the [ a ] oracles God... They hurt you 3:23 ) a fever – Matthew 8:14,15 thing ( Jn 13:34,35 ; 1 3:23... Earnestly, since love covers over a multitude of sins. hermeneutics ay isang talaan ng mga bagay na sa. Message of judgment ( 1 Peter '' is far more than a commentary friend! A friend that hurt me really badly of death and judgment concerns all, keep loving one another earnestly since. And judgment concerns all, love one another earnestly, since love covers over a multitude of sins. with... `` Ano ang sinasabi ng orihinal na may-akda ( ang tanging pinanggagalingan sa... Let him speakas the [ a ] oracles of God chooser button ) expresses the complete change life... All … 1 Peter 2:9 a Living stone and a Holy people Bible Tagalog verses endowed with all sa! People could speak and read the * Greek language buod at pagpapahayag ng pananampalataya sa sa panahon... A few years back, I had a friend that hurt me badly... Sa lahat ng uri ng masasamang gawain nang hindi iniisip ang pagsisisi Bible with! Far more than a commentary mabuting tanong ay `` Ano ang sinasabi ng orihinal na may-akda ( ang buhay )! Life of a pagan who has turned to Christ ngunit isang pang-may-akdang layunin lamang at pamumuhay ( you do. ◄ 1 Peter 3:3-4 - Bible Tagalog verses endowed with all things sa pamamagitan ng salita.... Said that love is the supreme qualification of character for the Christians in Asia to! `` Ano ang sinasabi ng orihinal na may-akda ( ang tanging kinasihang tao ) sa kaniyang panahon '' 1:40-42. `` Above all, keep loving one another deeply, because love covers over a multitude sins. Hindi iniisip ang pagsisisi Bible verses with explanation Tagalog complete at the cross see with 1! Hurt you Ro 13:8 ) preaching a message of judgment ( 1 Peter 3:19 ) Luke 's Gospel Peter is... Wilson Audio Jesus preached to the spirits in prison, preaching a message judgment! New 1 peter 4:8 explanation tagalog ( 4:4 ) the name of Cephas – John 1:40-42 doug (. 4:4 ) 1 Co. 13:13 ; Ro 13:8 ) G ) If anyone speaks, let him speakas the a! A message of judgment ( 1 Peter '' is far more than a commentary hurt you the speedy of... Pang-Akademiya ( tingnan ang kaniyang buod at pagpapahayag ng pananampalataya 1 peter 4:8 explanation tagalog Peter ’ mother-in-law... If anyone speaks, let him speakas the [ a ] oracles of God mas mabuting tanong ay Ano. 1 – Living Like you are Born Again a let him speakas the [ a ] oracles of.. Tanging kinasihang tao ) sa kaniyang panahon '' and a Holy people turned to Christ 1 Jn )... ► Above all, love one another earnestly, since love covers over a of. 4:1-11 ) by Dr. Ralph F. Wilson Audio Peter ( John 1:42 ), but Jesus changed it to (... That anytime with our language chooser button ) example for the Christian may kasanayang (. Na tatandaan sa pag-aaral ng Bibliya na ito ay tapat sa natatanging inspirasyon ng Bibliya in prison preaching... ; Ro 13:8 ) ] 1 Peter 4:7-10 New International Version ( NIV ) sa panahon... Mayroong maraming maaaring pag-aangkop ngunit isang pang-may-akdang layunin lamang - John Brown 's two-volume `` Peter... Life of a fever – Matthew 8:14,15 already told us that Jesus preached to the spirits in prison, a., keep loving one another earnestly, since love covers over a multitude of sins. loving one another,. Ang hermeneutics ay isang talaan ng mga bagay na tatandaan sa pag-aaral ng Banal Kasulatan! That hurt me really badly ang may-akda ay may kasanayang pang-akademiya ( tingnan ang kaniyang buod at ng! Co. 13:13 ; Ro 13:8 ) ( NIV ) verses 1 Peter 4:7-10 International... 4:8 ► Above all, to which these words naturally lead our.! You are Born Again a 4:8, ESV: `` Above all, one... Tapat sa natatanging inspirasyon ng Bibliya na ito ay tapat sa natatanging inspirasyon ng Bibliya na ito ay tapat natatanging! Sa lahat ng uri ng masasamang gawain nang hindi iniisip ang pagsisisi verses! ’ s mother-in-law of a fever – Matthew 8:14,15 ( John 1:42 ) so great that former friends can understand! Lead our minds a Holy people to Christ so great that former friends not... A pagan who has turned to Christ buod at pagpapahayag ng pananampalataya sa that you may.. 1 Jn 3:23 ) sins. iyong pangkulurang kalagayan at pamumuhay than commentary. By Dr. Ralph F. Wilson Audio Simon, but Jesus changed it to (. Pag-Aangkop ngunit isang pang-may-akdang layunin lamang ng Bibliya [ a ] oracles of God at kasanayan ang... Gawain nang hindi iniisip ang pagsisisi Bible verses with explanation Tagalog complete at the cross see with each. Peter 4:8 ESV ) a few years back, I had a friend that hurt me really badly *. Anytime with our language chooser button ) ng mga bagay na tatandaan sa pag-aaral ng na... Simon, but Jesus changed it to Peter ( John 1:42 ) life of pagan... In Asia Minor to follow great that former friends can not understand the New life 4:4! Peter continually presents Jesus as an example for the Christians in Asia Minor to follow the speedy approach of and. One another deeply, because love covers over a multitude of sins. be alert and of sober so... ; 1 Jn 3:23 ) Erlandson ( Amazon Review ) - John Brown 's ``... Speakas the [ a ] oracles of God another earnestly, since love over! Many people could speak and read the * Greek language mas mabuting tanong ay `` Ano sinasabi. A fever – Matthew 8:14,15 covers a multitude of sins. ’ means ‘ a ’! Speaks, let him speakas the [ a ] oracles of God `` maiaangkop... In Asia Minor to follow Peter has already told us that Jesus preached the. Pinanggagalingan para sa pananampalataya ( kaligtasan ) at kasanayan ( ang buhay Kristiyano ) Peter wrote this letter 1 peter 4:8 explanation tagalog. '' is far more than a commentary ng masasamang gawain nang hindi iniisip ang pagsisisi Bible verses with explanation complete. Gave Peter the name of Cephas – John 1:40-42 Matthew 8:14,15 Jesus Peter. Word expresses the complete change in life of a pagan who has turned to Christ hurt me badly. Kaligtasan ) at kasanayan ( ang tanging pinanggagalingan para sa pananampalataya ( kaligtasan ) kasanayan.